چادر های اجرای مراسم

چادر های دارای دیوراه های شیشه ای جهت برگزاری مراسم با قابلیت نصب سریع و پیش ساخته و قایل جابجایی

چادر های مراسم

چادر های برگزاری مراسم با دیواره های شفاف و مقاوم در برابر باد و باران و قابلیت جمع شدن

محصولات صادراتی به عراق (استراحت گاه زائرین)
دیگر نمونه کار ها
فهرست